Tanıtım

İnsanoğlu daima doğal kaynaklardan yararlanmanın yollarını aramış ve bilgi birikimini arttırarak, bulduğu bilimsel ve akılcı yöntemlerle, yer altı ve yerüstü zenginliklerden daha çok ve daha iyi yararlanmanın bilinçli çözüm yollarını bulmuştur. Özellikle doğaya ve çevreye daha az zarar vererek doğal kaynakların insanlığın yararına sunulması yerbilimlerinin gelişmesi ile sağlanmıştır.

Ülkemizde, yerbilimlerinin gelişimi Osmanlı döneminde çok geç başlamış ve yavaş bir ilerleme olmuştur. Bu anlamda İstanbul Üniversitesinde jeoloji eğitiminin başlangıcı 1900’ lü yıllara dayanmaktadır. İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji eğitimi 1900’lü yıllarda “İstanbul Darulfünunu”nda Doğal Bilimler Bölümü bünyesinde, Halil Ethem Bey’in Mineraloji ve Jeoloji derslerini vermesiyle başlamıştır. Jeoloji Ensititüsü’nün 1915’de Dr. Walter Penck ve Hamit. N. Pamir‘in öncülüğünde kurulmasından sonra, jeoloji eğitimine 1918 yılında çıkan yangına kadar Vefa’daki Abdulkerim Konağında, 1923 yılından itibaren ise Zeynep Hanım Konağı’nda devam edilmiştir. Ana hedeflerinden biri doğal kaynaklara ve ülkenin öz varlığına sahip çıkmak olan büyük önder Atatürk; bu amaçla hazırladığı üniversite reformuyla İstanbul Darülfünun’u kaldırarak, 1933 yılında kurdurduğu İstanbul Üniversitesinde, jeoloji eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri burada yapılmaya başlamıştır. 1942 yılında çıkan yangında bu kez de Zeynep Hanım Konağı büyük zarar görmüş ve jeoloji eğitimine bir süre ara verildikten sonra Veznecilerdeki Fen Fakültesi bünyesinde tekrar eğitime devam edilmiştir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde; 1946’da Jeoloji lisans, 1963’de Yüksek Jeoloji, 1971’de Jeoloji Yüksek Mühendisliği, 1977’de ise Jeoloji Mühendisliği öğretimine başlanmıştır. Eğitim ve Öğretim faaaliyetlerine 1990 yılına kadar Fen Fakültesi binasında devam edilmiş, bu tarihten sonra ise Avcılar Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi içersinde devam edilmektedir.Ülkemizde ilk jeoloji eğitimini başlatan bölümümüz geçmişinde, artık aramızda olmayan A. Malik Sayar, Ernest Chaput, Hamit N. Pamir, İ. H. Akyol, M.A. Binal, E. Parejas, İ.A. Can Okay, Samime Artüz, Fuat Baykal, İ. Enver Altınlı, Suat Erk, İhsan Ketin, Atife Dizer gibi değerli bilim adamlarına ilaveten, Mehmet Akartuna yurdumuzun her yanında zor arazi koşullarında yaptıkları bilimsel çalışmalarla ülkemizde jeolojinin temelini atmışlar, aynı zamanda yetiştirdikleri öğrencilerle de, sonradan açılan diğer üniversitelerdeki Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine ve TPAO, MTA, DSI, Etibank, gibi kamu kuruluşlarına değerli meslektaşlarımızı kazandırmışlardır.

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde, kuruluşundan günümüze binlerce lisans, yüzlerce yüksek lisans ve onlarca doktora düzeyinde öğrenci mezun olmuş olup, 700 civarında yurt içi ve yurt dışı yayın ve 45 civarında basılmış kitabıyla Mühendislik Fakültesi içerisinde her yıl en çok yayın üreten bölümler arasında yerini almıştır.

Halen Jeoloji Mühendisliği Bölümünde, Genel Jeoloji, Maden Yatakları ve Jeokimya, Mineroloji-Petrografi ve Uygulamalı Jeoloji olmak üzere 4 Anabilim Dalında 14 Profesör, 3 Doçent, 13 Yardımcı Doçent ve 11 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 41 öğretim elemanı mevcuttur.