Lisans

MEZUNLARIN ÖĞRENME ÇIKTILARI

*Bilgi

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında, özellikle yerbilimlerinde yeterli altyapıya sahip olmak;
 2. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme;
 3. Mühendislik problemlerini saptama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.

*Beceri

 1. Jeolojik süreçleri analiz etme ve istenen gereksinimleri mevcut koşullar altında tasarlama becerisi;
 2. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi;
 3. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

*Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alarak etkin çalışabilme becerisi,
 2. Bilgiye erişebilme ve her türlü veri tabanlarını kullanabilme yetkinliği;
 3. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve alanında kendini sürekli yenileyebilme yetkinliği;
 4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yetkinliği; en az bir yabancı dil bilgisi,
 5. Meslek etiği ve sorumluluğunu kavrama yetkinliği;
 6. Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme yetkinliği;
 7. Değişen koşullara uyum sağlama yetkinliği;
 8. Mühendislik uygulamaları, proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konularda hukuksal süreçlerin bilincine sahip olma.
KABUL KOŞULLARI
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda dönemin hemen bitişini müteakip dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 8 yarıyılda toplam 156 kredi ve 240 AKTS’lik dersten başarılı olmanın yanısıra, 4. yarıyılın sonunda 20 iş günü “Kurum (işletme) Stajı” ile 6.yarıyıl sonundaki 15 günlük “Jeolojik Harita Kampı” nı tamamlamış ve onayını almış olmak gerekmektedir. Staj ve Kamp mezuniyet için ön koşul olmakla birlikte programda ayrıca kredi ve AKTS olarak gösterilmiştir. Staj ve Kamp ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü, program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve laboratuar iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

ALINACAK DERECE / ÜNVAN
Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yüksek öğretimde mühendislik (Jeoloji Mühendisliği) alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Program, başarılı bir şekilde tamamlanıp, programın öngördüğü yeterlikler sağlandığı takdirde Jeoloji Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

23/09/2013
14817 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00