Hakkımızda …

İ.Ü. Jeofizik Mühendisliği Programının EĞİTİM AMACI

için tıklayınız !

İ.Ü. Jeofizik Mühendisliği PROGRAM ÇIKTILARI

için tıklayınız !

Türkiye’de jeofizik eğitimi ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yılları ile görünmeye baslar. O zamanki adıyla Istanbul Darülfün’unun 1926-1927 öğretim yılında Fen Şubesi (Fakültesi) içinde bir “Heyet (Astronomi) ve Jeofizik Enstitüsü”nü açılır. İkinci dünya savaşından hemen sonra 1946 da özerkliğine erisen Istanbul Üniversitesinin bütün fakülteleri yeniden yapılanmış bu arada, Fen Fakültesi de, 1948 de yeniden organizasyon çalışmalarına Jeofizik bilim dalını eklemiştir. Fen Fakültesinin varolan enstitüleri arasıda yer alan Jeofizik Enstitüsü, ancak, 1952 yılında açılmıştır. Enstitü’nün ilk Direktörü ise, Ord.Prof.Dr. M. Fouché’dir. 1953 – 1954 arası, Doç. Dr. Ihsan Özdoğan’ın Jeofizik Enstitüsü’ne transfer işlemi tamamlanmıştır. 1954 yılının, Enstitü’nün tarihinde önemli bir yeri vardır: Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Direktörü Prof Dr. J. Coulomb Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiştir ve böylece tarihinde ilk defa bir jeofizikçi, Enstitü’nün yönetimini eline almış olacaktır. Jeofizik Enstitüsü’nün ismi, daha sonra, 115 sayılı kanunla Jeofizik Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 1959, 1965, 1968 kürsü öğretim programları günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak devamlı yenilenmiştir. Kürsünün kuruluş ve gelişme dönemlerinde yabancı uzmanların verdiği ders veya konferanslar Jeofizik öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 1955 yılında Jeofizik Mühendisliği öğretimine dönük çalışmalar ilk başlatılmış ve 1968 yılında Tatbiki Jeofizik Kürsüsü açılmıştır. 1969 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisliği diplomasının ihdası sağlanmıştır. Jeofizik Kürsüsü Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 1978 yılında kurulan Yerbilimleri Fakültesine dahil olmuş ve bu fakültede Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra, 1982 yılında YÖK yasasıyla Mühendislik Fakültesi Kimya ve Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile kurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü de Mühendislik Fakültesine içinde yer almıştır.

Mezunlarımız jeofizik mühendisliğinin çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Bunlar; Doğal Olayların Araştırılması (Depremsellik ve Deprem riski araştırmaları, Heyelan araştırmaları vb gibi); Doğal Kaynakların Araştırılması (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve dogalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.); Çesitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmaları (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj, nükleer santral ve benzeri mühendislik yapılarının zemin araştırmaları, Yeraltındaki Arkeolojik Zenginliklerimizin Belirlenmesi; Çevre Sorunlarına Yönelik Araştırmalar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Dogalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.); Yerküre’mizin ve Uzay’ın Özelliklerinin İncelenmesi (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları , Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar) olmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği mezunları, Özel (jeofizik, jeoloji ve inşaat) Şirketlerde, Belediyelerde ve onlara bağlı kuruluşlarda; ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yerli ve yabancı maden ve petrol şirketlerinde; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su İşleri, Afet İşleri Deprem Araştırma Enstitüsü, Iller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaktadırlar.

Bölümümüzde fakültemizin tüm bölümleri ve fen fakültesinin bazı bölümleri için çift dal, yan dal olanağı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus programlarından da yararlanabilmektedir. Bölümümüz mezunları hem jeofiziğin çeşitli alanları hem de inşaat, maden, çevre mühendislikleri ve deniz jeolojisi vb. gibi farklı alanlarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzmanlaşabilmektedirler.

Ülkemizin ilk ve en eski Jeofizik Eğitim kurumu olan Bölümümüz, Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 14 Mühendislik bölümünden birini oluşturmaktadır. Bölümümüz Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Akademik ve bilimsel faaliyetler, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarında yürütülmektedir.

Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç anabilim dalında toplam 11 Profesör, 9 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 jeofizik mühendisi (teknik kadro) ve 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 38 kişi görev yapmaktadır.

10/07/2014
1774 defa okundu

Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü

34320 Avcılar - İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 00